Algemene Voorwaarden

Healy is een medisch product voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine en voor de ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en bijbehorende slaapstoornissen. Alle andere toepassingen van de Healy worden niet erkend door de reguliere geneeskunde omdat de werking hiervan niet wetenschappelijk is aangetoond.

 

 1. Healy Treatment is onderdeel van Interliaise – International Guidelines (hierna te noemen “IG”). IG is een Nederlandse eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid en is een adviesbureau.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Healy Treatment te verrichten consulten en op alle rechtsverhoudingen van IG met derden. De verkoop van Healy producten wordt uitgevoerd door Healy world en valt onder de algemene voorwaarden van Healy world. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.

 

 1. De rechtsverhouding tussen IG en haar opdrachtgevers wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.

 

 1. Alle consulten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door IG, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een consult door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. De aansprakelijkheid van IG is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende consult.

 

 1. Het staat IG vrij verleende consulten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden van IG te laten uitvoeren.

 

 1. De opdrachtgever vrijwaart IG voor en tegen alle aanspraken en rechtsvorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht en zal IG schadeloos stellen ter zake dergelijke aanspraken en rechtsvorderingen. De opdrachtgever zal aan IG de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.

 

 1. Voor de uitvoering van een consult is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd. Een consult wordt pas door IG uitgevoerd nadat betaling heeft plaatsgevonden, tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i) de door of namens IG verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of (ii) de rechtsverhouding met de opdrachtgever of andere derde zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de  bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten en hun bestuurders, ex-vennoten en hun bestuurders en al degenen die voor hen of voor IG werkzaam zijn of waren met inbegrip van hun erfgenamen of die bij de uitvoering van enige opdracht door de IG worden ingeschakeld.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in meerdere talen. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.